Privacy

Privacy verklaring UP kinderpsychologen

UP kinderpsychologen hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. In deze privacy verklaring willen wij transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Toestemming
Voor de start van uw traject bij UP kinderpsychologen is het noodzakelijk dat u van onderstaande informatie kennis neemt en hiermee akkoord gaat. U kunt uw toestemming te allen tijde weer intrekken. Dit kan gevolgen hebben voor de inhoud van de behandeling en voor de financiële afhandeling van uw dossier.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
UP kinderpsychologen houdt zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring.
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Persoonsgegevens van cliënten worden door UP kinderpsychologen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
-(financiële) administratie
-dossiervoering

Om welke persoonsgegevens gaat het?
De volgende persoonsgegevens kunnen worden gedeeld voor bovenstaande doeleinden:
-Naam
-Geboortedatum
-NAW-gegevens
-Telefoonnummer(s)
-E-mailadres(sen)
-BSN nummer
-Gegevens huisarts

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
De persoonsgegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Met deze partijen hebben wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
-het verzorgen van een beveiligde internetomgeving
-het faciliteren van een elektronisch patiëntendossier

Dossiervoering
De wet verplicht psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden. Bij UP kinderpsychologen hebben beide (GZ-)psychologen de mogelijkheid om het dossier van uw kind in te zien. De niet-behandelend psycholoog zal enkel uw dossier inzien indien dit noodzakelijk is voor de kwaliteit van de zorg, of een crisissituatie.

Inzage
U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in het dossier is opgenomen. Er zijn hierbij wel voorwaarden. Ouders mogen het dossier van hun kinderen jonger dan 12 jaar inzien. Tussen 12 en 16 jaar kunnen zowel ouders als kind inzage krijgen in het dossier; een kind kan wel bezwaar maken tegen inzage door de ouder. Vanaf 16 jaar heeft de jongere een zelfstandig recht op inzage. Het dossier is en blijft eigendom van de praktijk, u kunt het dossier niet meenemen.
Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen.

Bewaartermijn
UP kinderpsychologen bewaart uw dossier, met daarin uw persoonsgegevens, niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, namelijk 15 jaar. U hebt het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) het dossier.

Geheimhouding
Als psychologen hebben wij een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij hopen er samen met u uit te komen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

UP Kinderpsychologen
Martine Jansen, GZ-psycholoog (BIG: 19913450925) en Sofie Richter, psycholoog (SKJ: 130002111)
Lindelaan 99                                                     0618244254
2282 EP Rijswijk                                              info@upkinderpsychologen.nl