Aanbod

U kunt bij UP kinderpsychologen terecht voor diagnostiek, begeleiding en behandeling.
Als u contact met ons opneemt, kunt u vrijblijvend uw situatie voorleggen. Op basis van uw informatie schatten we in of UP een passend aanbod voor u heeft. In onderling overleg wordt duidelijk of een intakegesprek zinvol is. Dit gesprek gebruiken we om de problematiek en hulpvraag nader in kaart te brengen, en een plan van aanpak met u te maken.

Trajecten bij UP zijn in principe kortdurend. Als er sprake is van complexe problematiek die een intensieve en/of langdurige aanpak verdient, of als er sprake is van crisisgevoeligheid, dan zullen wij u adviseren bij specialistische GGZ aan te melden.
Ook als we denken dat een andere zorgaanbieder aanbod heeft dat beter aansluit op uw situatie, geven wij dat bij u aan.

Diagnostiek
Diagnostisch onderzoek kan worden ingezet als er vragen zijn over het ‘waarom’ van gedrag en heeft als doel inzicht in problematiek te vergroten. Hierdoor kan in de aanpak thuis, op school, of in de behandeling beter aangesloten worden bij wat het kind nodig heeft.
Een diagnostiek-traject kan beknopt of uitgebreid zijn, afhankelijk van de vraag en doelen van het onderzoek.
Zowel het kind als de ouder(s) worden bij een diagnostiek-traject betrokken. Ouders kennen hun kind het best en hun informatie en ideeën zijn van grote waarde om het gedrag van het kind beter te begrijpen.
Bij diagnostiek kan gebruik worden gemaakt van gesprekken, observaties, vragenlijsten en testmateriaal. Diagnostiek kan bijvoorbeeld gericht zijn op het cognitieve functioneren, of het sociaal-emotioneel functioneren van het kind. Onze insteek is om diagnostiek handelingsgericht in te zetten, zodat het daadwerkelijk het inzicht in gedrag vergroot en handvatten geeft voor aanpak en/of behandeling.
Diagnostiek wordt afgerond met verslaglegging en een adviesgesprek. In dit adviesgesprek worden met u en uw kind (afhankelijk van de leeftijd), de uitslag en adviezen besproken.
Wanneer u vragen heeft over specifieke testen of soorten onderzoek, dan kunt u contact met ons opnemen.

Begeleiding
Ouderbegeleiding
In ouderbegeleidingsgesprekken kunnen wij met u meedenken over de aanpak die bij uw specifieke kind en gezinssituatie het best aansluit. Hierbij gaan we ervan uit dat u uw kind het best kent en aanvoelt. Soms heeft een ouder al van alles geprobeerd en helpt een onafhankelijk professionele blik om het gevoel van controle weer terug te krijgen. Soms zijn er periodes in de ontwikkeling van uw kind die een uitdaging vormen in de opvoeding. Het kan ook zijn dat de problematiek van uw kind vraagt om een specifieke aanpak die veel van ouders vraagt. Tenslotte bent u in de behandeling van uw kind het ‘verlengstuk’ naar het dagelijks leven; door thuis met uw kind te oefenen met hetgeen uw kind in de behandeling leert, vergroot u de effectiviteit van de therapie.
Ook ouder-kind gesprekken, of gesprekken met het hele gezin kunnen een verhelderende uitwerking hebben, die helpt om het onderlinge contact te verstevigen.

School
Indien gewenst en als de problematiek daarom vraagt kunnen we met uw toestemming overleggen met leerkrachten om de specifieke onderwijsbehoeften van uw kind meer inzichtelijk te krijgen.

Behandeling
Individuele behandeling
UP kinderpsychologen biedt individuele behandeling aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Wij stemmen de behandelmethode en vorm af op de leeftijd en problematiek van uw kind. Vaak zal behandeling in de vorm van gesprekken plaatsvinden, soms kan worden gekozen voor een behandelvorm met spel-elementen. Ouders worden altijd betrokken bij de behandeling; afhankelijk van de leeftijd van uw kind gebeurt dit meer of minder intensief.
Soms is behandeling gericht op het aanleren van nieuwe vaardigheden, zoals het leren plannen en organiseren, in andere gevallen op het bewerken van dieperliggende thema’s die leiden tot de klachten, zoals het verwerken van traumatische ervaringen.
In de behandeling kan gebruik worden gemaakt van verschillende methodes, zoals de cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, elementen van Theraplay, EMDR, of gezinsgesprekken.

Groepsbehandeling
Op dit moment biedt UP kinderpsychologen nog geen groepsbehandelingen aan.
U kunt bij ons informeren naar de mogelijkheden.